Terms of Use – Všeobecné Podmienky Používania (Ďalej Aj Ako „Podmienky“)

Článok I. Pojmy

 1. Prevádzkovateľ – pornoland.cz
 2. Používateľ – používateľ/ka internetovej stránky pornoland.cz (ďalej aj ako Portál), ktorý je prevádzkovaný Prevádzkovateľom.

Článok II. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál za účelom poskytovania audiovizuálnych diel, ktoré môžu obsahovať erotiku a explicitné sexuálne prvky, ktoré by zo strany niektorých osôb mohli byť vnímané ako pohoršujúce alebo urážlivé a ktoré sú určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov. Používateľ sa zaväzuje tieto materiály nesprístupniť mladistvým osobám.
 2. Obsah na portáli je výhradne určený pre osoby staršie ako 18 rokov (ďalej len „Používatelia“). Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť a odbornosť názorov a vyjadrení prezentovaných na Portáli. Portál má informatívny charakter a nie je zaručené, že informácie na Portáli sú bezchybné, presné a aktuálne.
 3. Podmienky používania služieb na portáli sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej a Českej Republiky. Používateľ sa zaväzuje používať služby na portáli iba takým spôsobom, aby neprichádzalo k porušovaniu alebo obchádzaniu právnych predpisov Slovenskej a/alebo Českej Republiky.
 4. Používaním Portálu automaticky Používateľ súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami používania. Tí Používatelia, ktorí s nimi nesúhlasia, nesmú používať Portál.
 5. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu odmietnuť alebo zrušiť registráciu (účet) používateľa a to bez akejkoľvek náhrady.
 6. Používateľ sa zaväzuje používať službz poskytované na portáli iba pre súkromné účely. Používateľ nesmie tieto služby používať obzvlášť pre účely podnikania alebo iné obchodné činnosti, či už vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretej osoby.
 7. Používateľ berie na vedomie, že pre účely poskytovania služieb ponúkaných na portáli, môžu byť využívané služby prepojených serverov.
 8. Príspevky Používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný tým ktorým Používateľom vyjadrujú názory výlučne len toho ktorého Používateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, porušenie autorských práv, práv k obchodnému menu, či práv na ochranu osobnosti, ako ani za ich vhodnosť, pravdivosť, účelnosť alebo odbornosť.
 9. Používatelia Stránky súhlasia s ukladaním cookies v súlade s nastavením prehliadača na zariadeniach, prostredníctvom ktorých pristupujú na Stránku.
 10. Používaním Portálu Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov (užívateľské meno, e-mailová adresa, IP adresa, súbory cookie).
 11. Kopírovanie a šírenie textového, grafického a ostatného obsahu Portálu je bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa Portálu zakázané!
 12. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa alebo túto dočasne obmedziť, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť činnosť Portálu dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne, kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu a jeho služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, ako aj vykonávať iné úkony a práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia užívateľského účtu.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a kontrolovať všetky príspevky Používateľov a aj bez upozornenia ich kedykoľvek odstrániť, a to aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť, vierohodnosť či odbornosť žiadneho príspevku uvedeného na Portáli.
 14. Prevádzkovateľ je oprávnený archivovať kópie príspevkov toho ktorého Používateľa a zabezpečiť, aby obsah Portálu a príspevkov bol predmetom rôznych vyhľadávacích programov.
 15. V prípade, ak Prevádzkovateľovi bude uložená sankcia či iná pokuta zo strany ako štátnych tak samosprávnych orgánov alebo mu vznikne iná ujma, to všetko v dôsledku vyjadrení či iných aktivít Používateľa na Portáli, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto sankciu, škodu alebo ujmu si v plnom rozsahu vymáhať od tohto Používateľa, ktorý sa zaväzuje ju v tomto prípade v plnom rozsahu nahradiť.
 16. Prevádzkovateľ Portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré Portál odkazuje.
 17. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že umiestnením akýchkoľvek dát a materiálov na Portál, ktoré spĺňajú znaky autorského diela, zároveň používateľ udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu ku všetkým spôsobom použitia takéhoto diela.
 18. Používateľ berie na vedomie, že Portál neslúži k zálohovaniu akýchkoľvek dát a Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek dát tu umiestnených používateľom. Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek dôsledky (škody) spôsobené prípadnou nefunkčnosťou alebo nesprávnym fungovaním služieb Portálu.
 19. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu.

Článok III. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli.
 2. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18. 12. 2019

Článok IV. Podmienky pre vstup na portál

Na našom portáli sa nachádza obsah s erotickou a sexuálnou tématikou, prečítajte si prosím pozorne nasledujúce inštrukcie: Stisknutím tlačidla ÁNO na úvodnej stránke potvrdzujete, že
 1. Ste starší ako 18 rokov
 2. Pokiaľ ste občanom iného štátu, v ktorom je hranica dospelosti iná ako na Slovensku, prípadne v Česku, potvrdzujete, že spĺňate všetky náležitosti dospelosti v danej krajine a že je Vám viac ako 18 rokov a že vstup na tieto stránky nie je obmedzený a/alebo zakázaný zákonmi v danej krajine, v ktorej sa nachádzate a/alebo ste jeho občanom.
 3. Sexuálne orientované materiály Vás neurážajú, nepohoršujú a/alebo inak neohrozujú a na naše stránky vstupujete dobrovoľne.
 4. Neposkytnete a ani priamo či nepriamo neumožníte prístup k materiálom získaným na našich stránkach osobám mladším ako 18 rokov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto prehláseniu.
 5. Pokračovaním na náš portál vyjadrujete svoj súhlas so zberom a použitím cookies na našich stránkach. (Táto webstránka používa súbory cookies. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych méedií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Všetky podmienky o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu
Ak nespĺňate alebo nesúhlasíte s čo i len jednou podmienok uvedených vyššie v bodoch 1 až 6, hneď prosím opustite tento portál. Pokiaľ spĺňate všetky podmienky uvedené v bodoch 1 až 6, ste oprávnení vstúpiť na náš portál